Aviso legal

1. Introdución

As presentes condicións xerais de uso da páxina web, regulan os termos e condicións de acceso e uso de raposofr.club, propiedade do club Raposo FR, con domicilio en Rúa Reibón - Meira, nº. 110C 36955 Moaña (Pontevedra) e con Código de Identificación Fiscal número G-36.555.050, en adiante, «o club», que o usuario do portal deberá de ler e aceptar para usar todos os servizos e información que se facilitan dende o portal. O mero acceso e/ou utilización do portal, de todos ou parte dos seus contidos e/ou servizos significa a plena aceptación das presentes condicións xerais de uso.

2. Condicións de uso

As presentes condicións xerais de uso do portal regulan o acceso e a utilización do portal, incluindo os contidos e os servizos postos a disposición dos usuarios en e/ou a través do portal, ben polo portal, ben polos seus usuarios, ben por terceiros. Non obstante, o acceso e a utilización de certos contidos e/ou servizos pode encontrarse sometido a determinadas condicións específicas.

3. Modificacións

O club reservase a facultade de modificar en calquer momento as condicións xerais de uso do portal. En todo caso, recoméndase que se consulten periódicamente os presentes termos de uso do portal, xa que poden ser modificados.

4. Obligacións do usuario

O usuario deberá respetar en todo momento os termos e condicións establecidos nas presentes condicións xerais de uso do portal. De forma expresa o usuario manifesta que utilizará o portal de forma dilixente e asumindo calquer responsabilidade que puidera derivarse do incumprimento das normas.

Así mesmo, o usuario non poderá utilizar o portal para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuir datos ou contidos que sexan portadores de virus ou calquera outro código informático, arquivos ou programas deseñados para interrumpir, destruir ou perxudicar o funcionamento de calquera programa ou equipo informático ou de telecomunicacións.

5. Responsabilidade do portal

O usuario coñece e acepta que o portal non outorga ningunha garantía de calquer natureza, xa sexa expresa ou implícita, sobre os datos, contidos, información e servizos que se incorporan e ofrecen dende o portal.

Exceptuando os casos que a lei impoña expresamente o contrario, e exclusivamente coa medida e extensión en que o impoña, o portal non garantiza nin asume responsabilidade algunha respecto ós posibles danos e perxuizos causados polo uso e utilización da información, datos e servizos do portal.

En todo caso, o portal exclúe calquer responsabilidade polos danos e perxuizos que poidan deberse á información e/ou servizos prestados ou suministrados por terceiros diferentes do club. Toda responsabilidade será do terceiro xa sexa proveedor ou colaborador.

6. Cookies

O club pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para a prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando un usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ó navegador por medio dun servidor web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies utilizadas polo sitio web asocianse únicamente cun usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por sí mesmas os datos personais do usuario.

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor donde se atopa a web, recoñeza o navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso ós usuarios que se rexistraran previamente, acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Para utilizar o sitio web, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen perxuizo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro ou “login”.

As cookies utilizadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

7. Protección de datos

Os datos persoais facilitados a través dos formularios deste portal, así como os datos de usuarios, serán tratados co fin de realizar a xestión do propio portal e as comunicacións relacionadas co fin do club. Para outras finalidades solicitarase consentimento expreso nos propios formularios.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión ou olvido, limitación, oposición, portabilidade e a retirar o consentimento prestado a través do correo electrónico club@raposofr.club ou na dirección postal Rúa Reibón - Meira, nº. 110C 36955 Moaña (Pontevedra).

Ademáis, o interesado pode dirixirse á Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente para obter información adicional ou presentar reclamación.

8. Lexislación aplicable, xurisdicción competente e notificacións

As presentes condicións ríxense e interprétanse de acordo coas leis de España. Para calquer reclamación serán competentes os xulgados e tribunais de Cangas. Todas as notificacións, requerimentos, peticións e outras comunicacións que o usuario desexe efectuar ó club titular do portal deberán realizarse por escrito e entenderase que foron correctamente realizadas cando foran recibidas na seguinte dirección club@raposofr.club